Dette er en samling av mine notater til bruk og setup av Debian v.3.0. Ta derfor forbehold om at det kan forekomme feil, eller at notatene ikke passer for ditt system. Mer info kan du finne ved åklikke på linkene under Links

Installasjonsinstrukser

Ftp-servere hvor en kan laste ned debian:

ftp.rtfm.no
ftp.uninett.no

Husk å velge bf24 og ønsket filsystem ReiserFS, Ext2 eller Ext3-filsystem!

Ellers bruk passende innstillinger

Pakker som legges til:

 • menu
 • sudo
 • CVS
 • kernel-packa -> libncurses5_dev
 • screen
 • lftp
 • samba
 • bzip2
 • eject
 • mc
 • unzip
 • zip
 • links_ssl
 • proftpd

Pakker som velges bort:

 • python
 • vacation
 • ipmaskadm
 • mtr-ting
 • nfs-common
 • portmap
 • mtools
 • stutils
 • ipchaines
 • ppp
 • syslinux


[back]


Kernel

Kernel ligger/skal ligge i /usr/src

Pakkes ut med:

tar zxvf – for .g.z
tar jxvf – for .bz2

 1. Last ned http://www.no.kernel.org/

 2. Pakk ut kernel i $ /usr/src
 3. $ rm -linux – fjerner linken til den gamle kernel
 4. $ ln -s linux(siste kernel versjon) linux – lager link til katalogen linux med siste kernel versjon.
 5. $ cd linux
 6. $ make menuconfig
 7. dersom du ønsker å ta en backup av din forrige konfigurasjon gjør du som i punkt 8. hopp ellers til punkt 9
 8. save config i /home/kjartan/.kernel263 – der 263 er for forrige kernel
 9. sett opp kernel med dine ønskede konfigurasjoner
 10. save config (som punkt 9, men endre til fil med navn etter den siste versjonen)
 11. $ make-kpkg kernel_image && make-kpkg modules_image
 12. $ cd /usr/src
 13. $ dpkg -i kernel_image-2.6.4..... nvidia-kernel-2.6.4 - installerer kernel og skjermkort drivere til den siste kernel


NB!! Husk å pakke opp skjermkort driverne før en kompilere kjernen på nytt (i usr/).


Dersom en må laste ned fra ftp:

 1. $ lftp

 2. > open ftp.no.kernel.org
 3. > /pub/linux/kernel/....
 4. > get [kernel] feks. get linux-2.6.3.tar.bz2
 5. > exit


[back]


Mount

cfdisk - verktøy til å lage partisjoner med
mkfs - formaterer en partisjon

hda - primary master
hdb - primary slave
hdc - secondary master
hdd - secondary slave

 

Innhold av min /etc/fstab:

 

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/hda7 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/hdh1 /home ext3 defaults 0 0
/dev/hda6 none swap sw 0 0
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs umask=0022 0 0
/dev/hda5 /mnt/media_old ext3 defaults 0 0
/dev/hdb2 /mnt/win_disc ntfs umask=0022 0 0
/dev/hdg1 /mnt/media_new ext3 defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /floppy auto user,noauto 0 0
/dev/hdc /cdrom/dvd-r auto ro,user,exec,noauto 0 0
/dev/hdd /cdrom/cd-r auto ro,user,exec,noauto 0 0
/dev/hde /cdrom/dvd auto unhide,ro,user,exec,noauto 0 0
none /proc/bus/usb usbdevfs devuid=0,devgid=102,devmode=0660 0 0
#/dev/sda1 /mnt/usb ntfs defaults 0 0

(den siste linjen er for å mounte usb-harddisker e.l.)


Opprette og formatere partisjon:

 1. $ cfdisk -> velg ønsket filsystem. Jeg bruker ext3

 2. $ mkfs.ext3 /dev/hdX - der X er ønsket partisjon
 3. $ vi /etc/fstab - filesystemtable (alle mount-data er her)
 4. $ mount /mnt/catalog (der catalog er katalogen en mounter til)

Endre rettigheter for partisjonen (user/gruppe):

 1. partisjonen må være mountet til en katalog

 2. $ chmod g+w /mount-katalog
  -> u - user
  -> g - group
  -> o - others
  -> r - read
  -> w - write
  -> x - execute

Mount ntfs-partisjoner:

$ mount -t ntfs /dev/hdX /mnt/"mount-dir"

Mount/umount flere disker på en gang:

$ sudo mount -a (mounter alt i fstab)
$ sudo umount -atntfs (umounter alle ntfs-partisjoner)

Mount /home:

 1. Flytt alle filer til partisjonen

 2. Bytte eier på disken - $ chown root.staff & chmod g+s
 3. Endre $ vi /etc/fstab
 4. $ mount -a (alt i fstab)


[back]


Kommandoer

Kommando

Beskrivelse

cp [fra] [til]
cp -r [fra] [til]

kopiere fil/-er fra destinasjon til destinasjon
kopierer filer og directory

mv [fra] [til]

flytter filer/kataloger, eventuelt endrer navn

ls

list files

rm

remove files

rmdir

remove dir

rm -r

sletter dir m/innhold

chown

endre eier eks. kjartan.users [filnavn]

passwd
passwd [brukernavn]

endrer passord til brukeren
endrer passord til [brukernavn] – som root

chmod

endrer rettigheter til filer/kataloger feks chmod g+w som gir alle i gruppen skrive tilgang

chgrp

endrer gruppen til filer/kataloger

vi

viser/endrer innholdet av filer

vim

vim tutor

viser/endrer innholdet av filer

vim tutorial

nano

viser innholdet av en fil

less

viser innholdet av en fil

more

viser innholdet av en fil

sh [applikasjon]

kjører applikasjon - script

lspsi

viser hvilke hardware devices som er tilkoplet

lsmod

viser hvilke moduler som er innstallert

hdparm [harddisk/cd/dvd device]
hdparm -d1 [harddisk/cd/dvd device]

viser ide informasjon
aktiverer dma på device

ifconfig

viser nettverkinformasjon

df -h

viser status på diskene

cfdisk

oppretter/sletter partisjoner

debfoster opprettholder/sletter dependencies
netstat informasjon om TCP/IP - koplinger

mkfs

oppretter/formaterer filsystemer


[back]


Nettverk

Dyndns.org-klient:
$ /etc/init.d/ddclient.conf [start][stop][restart]

Dig - DNS lookup utility:
$ dig hostname 4000
$ dig kjartant.com - hvilke ip adresse domenet er knytter opp mot

Restart av nettverket:
$ /etc/init.d/networking restart

Programmer som er knyttet til nettverket:
dhclient - dhcp-klient
proftpd - ftp-server


For å kople seg til ftp-server vha konsoll:
$ lftp - ftp-klient
> wget http://snarvei til link - fra nettet

 

[back]


Pakker

Innhold av min apt sources.list (/etc/apt/sources.list):

# java
deb http://jrfonseca.dyndns.org/debian ./
# k3b
deb http://www.planet-moll.de/debian sarge main
# debian
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib
deb-src http://ftp.uk.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
# Flashplayer-mozilla
deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ unstable main
# Mplayer and Kplayer
#deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ unstable main
deb http://kplayer.sourceforge.net/ ./
# KMLdonkey
deb http://openix1.free.fr/ Debian/


Innstallere/fjerne pakker:

$ apt-get install <pakkenavn> - installerer pakke
$ apt-get remove <pakkenavn> - fjerner pakke
-> innstillinger til hver pakke ligger i /etc/ eller /usr/

Søke etter pakker/se informasjon om pakker:

$ apt-cache search <pakkenavn/del av pakkenavn> eller <type> - søker etter pakke
$ apt-cache show <pakkenavn/del av pakkenavn> eller <type> - info om pakke

Oppdatering av pakkene på distribusjonen

 1. $ apt-get update

 2. $ apt-get -u dist-upgrade
  -> -u viser alle pakkene denne vil oppgradere

Deselect (alternativ måte å behandle pakker på):

 1. $ deselect - som er en meny over alle pakkene som er tilgjengelige

 2. velg update evnt. andre valg etter ønske


HUSK ikke velg [0.Access] i oppstart


Lage debian-pakker av source-pakker (dvs når de ikke finnes i pakkesystemet til debian):

 1. Last ned program (source-pakken)

 2. Pakk opp source-code (se filbehandling)
 3. $ fakeroot debian/rules binary (i katalogen du har pakket ut i) (debian/rules inneholder informasjon om hvordan debian-binary skal lagess)
 4. Dersom debian/rules ikke finnes, brukes programmet deb-make for å lage debian/rules (i katalogen der source-code er)
 5. Innstaller pakken med $ sudo dpkg -i <pakkenavn>


NB! Hvis en har laget pakken fra før:

$ fakeroot debian/rules clean
-> dette renser opp i pakkesystemet slik at en kan lage binary på ny

$ fakeroot debian/rules
-> uten binary/clean sjekker hvilke dependecy osv den trenger for å bygge pakken


Alternativ dersom det ikke er mulig å lage debian-pakke av kildekoden

 1. $ ./configure

 2. $ make install
 3. $ ldconfig - oppdaterer biblioteket
 4. legg til eventuelt manglende biblioteker (disse trengs: apt-get install kde-devel & apt-get install libqt3-mt-dev)
 5. $ make uninstall - avinstallerer og sletter pakken

 

GUI-pakkeprogram:
- Kpackage

DPKG:

$ dpkg --list - lister alle innstallerte programmer
$ dpkg --purge - fjerner programmet samt alle innstillings-filer
$ dpkg -i - installerer et program
$ dpkg --remove - fjerner et program (lar config-filer ligge igjen)


[back]


Brukere

$ sudo adduser -ingroup users [brukernavn]
->legger til bruker til gruppen users med brukernavn=brukernavn

$ sudo userdel -r [brukernavn]
-> -r betyr at en fjerner /home-katalogen til denne brukeren

$ passwd - skifter passord til den aktuelle bruker evnt. root
$ passwd [brukernavn] - skifter passord til brukernavn når en er root

$ usermod -d [katalog] [username] - setter brukerens home-katalog

$ chown -R [username] [katalog] - bruker blir satt som eier av filene

 


[back]


Mplayer

www.mplayerhq.hu

last ned mplayer + extralite (codecs) (fakeroot må være innstallert på systemet)

 1. pakke opp filene $ tar jxvf <filnavn>
 2. $ sudo mkdir /usr/lib/win32/
 3. $ cp extralite/* /usr/lib/win32/
 4. $ fakeroot debian/rules binary -> lager debian-pakke
  -> fakeroot emulerer at en er root når en skal lage en pakke
 5. $ dpkg -i mplayer.deb

For å få mplayer til å åpnes i et eget vindu ved feks streaming over nettet:

rediger filen /etc/mplayerplug-in.conf

#debug=0
#logfile=$HOME/mpp.log
#vo=xv,x11
#ao=arts,esd,oss
#download=1
#dload-dir=$HOME/tmp
#keep-download=0
#noembed=0
#cachesize=256
#use-mimetypes=0
#enable-real=0
#enable-wm=1
#enable-qt=1
#enable-mpeg=1
#enable-ogg=1
#qt-speed=med
#rtsp-use-tcp=0
#nomediacache=0
noembed=1 (0-i eksisterende vindu / 1-i nytt vindu)

[back]


Mldonkey

Logg in som root

 1. Last ned mldonkey (apt-get install mldonkey)

 2. sett opp mldonkey
 3. $ /etc/init.d/mldonkey-server [start] || [stop] || [restart]
 4. mlgui - starter GUI

Reconfigure Mldonkey:
$ /var/lib/mldonkey/dpkg reconfigure mldonkey-server

ed2k-protocol:

 1. kopier filen

  $ /usr/share/doc/mldonkey-server/distrib/ed2k_mozilla/mldonkey_protocol_handler-1.3.xpi.gz til /root/
 2. pakk den opp med gunzip
 3. kjør .xpi-filen fra mozilla logget inn som root
  (skriv /root/.....xpi i mozilla)

Konsoll-kommandoer:

$ telnet localhost 4000 - kopler til mldonkey
$ dllink ed2k://........ - laster ned ed2k-linken
$ vd - lister alle current downloads

[back]


Remote desktop

$ screen -> på server-maskin
$ screen -x -> på klient-maskin

[back]


Cd/Dvd-brenning

k3b – GUI for cd og dvd brenning www.k3b.org

Legg denne inn i apt sources.list (/etc/apt/sources.list):
- http://www.planet-moll.de

legg til rettigheter for brukeren – sudo addusr kjartan cdrom

Disse pakkene må brukes for å kunne brenne cd/dvd:

  - cdrdao
  - cdrecord
  - mkisofs

 

Opprette image og brenne dvd-video i konsoll:

http://dvd.chevelless230.com/

Logg inn som root og gjør dette:

Opprette image:
$ mkisofs -dvd-video -o /DVD_PROJECTS/homedvd.img /DVD_PROJECTS/HOMEDVD/

der:
/DVD_PROJECTS/homedvd.img - er image filen du vil lage
/DVD_PROJECTS/HOMEDVD/ - er katalogen der du har alle filene som skal brennes. Dvs både AUDIO_TS og VIDEO_TS


Verify image:

$ isoinfo -i homedvd.img -l


Burn image:

$ cd /DVD_PROJECTS/
$ dvdrecord speed=1 -dao dev=0,0,0 homedvd.img

eks:
$ dvdrecord speed=4 -dao dev=/dev/hdc homedvd.img


[back]


Printer

Turboprint.de

Dette programmet/drivere er knall bra for å printe ut bilder og tekst under linux. Her er det enkle GUI for innstillinger og bruk av skriveren din. Installer og følg README. Det koster noen kroner å få fjernet vannmerket ved de høyeste innstillingene, men det er det vel verdt. En må fremdeles bruke CUPS i kombinasjon med turboprint for å få best resultat. Om skriveren din er støttet kan finnes på hjemmesiden til turboprint.

Noen instillinger som er viktige (eks med CANON PIXMA MP750):

GIMP:
Print -> Velg skriver navn -> Setup Printer -> Fjern -oraw
ppd: /etc/cups/ppd/canon.ppd

Gimp skriver bildene litt lyse, derfor:
Gamma: 0.75
Saturation: 1.2


CUPS - Common Unix Printing System

$ apt-get install cupsys
$ apt-get install cupsys cupsomatic-ppd

Printer-innstillinger:
I nettleseren din: http://localhost:631/admin
Eller bruk Control Center i KDE

[back]


Skjermkortdrivere

$ /usr/src/
$ dpkg -i nvidia-kernel-"version"

Skjerminnstillinger:

Ligger i denne filen:
$ /etc/X11/XF86Config-4


eks.

# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*

# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
#
# cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
# md5sum /etc/X11/XF86Config-4 > /var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86

Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these

FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection

Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "no"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "nvidia"
Option "TwinView"
Option "TVStandard" "PAL-B"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-50"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "60"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "Mode" "COMPOSITE"
Option "MetaModes" "1280x1024,; 800x600, 800x600; 1024x768,; 640x480, 640x480"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 30-107
VertRefresh 50-85
Option "DPMS"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24

SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 4
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 15

Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection

Section "DRI"
Mode 0666
EndSection

 

Opsjoner under monitor:

Option "NoLogo" "on"
Option "TVOverScan" "1.0"
Option "ConnectedMonitors" "CRT,TV"


[back]


Kamera

gphoto2 [-L – >lister alle filene] || [-P ->henter alle bildene]

gtkam – pakke for digitalt kamera

digikam – album for digitale bilder samt for digitalt kamera

For å legge til en bruker til kamera'et:

$ vi /etc/group

endre på linjen som begynner med: camera:x:111:
og før opp brukernavnet ditt bakerst.


[back]


Oppstartslogg

$ dmesg /var/log/


[back]


KDE

For å resette alle innstillinger i kde:

$ rm -r .kde


KDM – deamon for innlogging

$ /etc/init.d/kdm [start][stopp][restart]


Oppdatere kde-menyer:

$ sudo update -menus


[back]


Filbehandling:

RAR:
$ rar x -rv <filnavn>
$ unrar <filnavn>

ZIP:
$ gunzip <filnavn>


ACE:
$ unace x <filnavn>

7z:
$ ./7za <filnavn>

[back]


Programmer

NB! Programmer merket med * brukes ofte hos meg


Internet:

* mozilla-firefox – webleser med extensions som Mouse Gesture og Image-Zoom
lynx – browser for konsoll

E-mail:

mozilla-thunderbird - epostl
* Kmail - epostleser

Multimedia:

* xmms - mp3spiller (som winamp)
* kxmms - xmms dock application
* xmms-xf86audio - applikasjon for å kunne bruke multimedia tastatur
JuK - mp3spiller (katalogisert etter artist og album) ulempe: kun aRts, ikkje Alsa
* kplayer - gui til mplayer
* mplayer - video-avspiller
* Ogle - dvd-spiller
* xine - video-avspiller
* k3b - cd&dvd brenner program
* kid3 - behandling av mp3-tag/id3v-tag (id3ed & easytag er alternativer)
* madman - musikk database med link til xmms, kan brukes som webserver til musikken
* dvdbackup - applikasjon for backup av dvd'er (kun konsoll)
* dvdshrink – windows applikasjon for å ta backup av dvd'er (brukes med wine)

Digitale bilder/kamera:

gtkam – program til digitalt kamera
* Digikam – bilde album som også kan lage html-sider av bildene dine

Systemverktøy:

* crossover office – for å bruke dreamweaver, ms-office (windows emulator) (www.codeweavers.com)
* kpackage – gui for apt-get
* gkrellm – system monitor som viser hddtemp, ethernet activity, hdd activity osv (Husk plug-ins)
* debmake – applikasjon for å bygge reglene en trenger for å lage debian pakker av source-pakker
* lineakd - deamon som kjører for multimedia tastatur

Tekstbehandling/pdf:

* xpdf - leser for pdf-filer
* openoffice - office-pakke for tekstbehandling, regneark osv....

Ftp:

* gftp - ftp-klient

MSN:

kopete - msn & irc
* gaim - msn
* reaim - demon for å kunne overføre filer gjennom brannmur

Antivirus:

* clamav - antivirus (www.clamav.net)

Nedlasting av filer/filmer osv.

* mldonkey - applikasjon for nedlasting av filmer osv
* kmldonkey - gui for mldonkey, inneholder også en applet som en kan ha i taskbar (viser download/upload osv)

Filbehandling

* rar - applikasjon for å komprimere/pakke opp filer med endelse .rar
* unzip - applikasjon for å komprimere/pakke opp filer med endelse .xip
* unace – applikasjon for å komprimere/pakke opp filer med endelse .ace
* p7zip - for komprimerte filer med endelsen .7z

Games

* cedega - det som tidligere hetet wineX, spill windows spill i linux
* supertux - spill som ligner på Super Mario

Mobil

gnokii - applikasjon for å kople seg til mobiltelefoner av typen Nokia


[back]


FireWall

FW script legges i katalogen:

/etc/init.d

lag en link til scriptet i katalogen:

......../rc2.d

dette gjøres slik:

$ ln -S [firewall] [S50firewall] som er: ([hvilket script] [til en oppstartsfil])[back]


LILO

For å gjenopprette lilo dersom denne forsvinner fra oppstart:

Start fra Debian cd og skriv inn:

rescbf24 root=/dev/hda7 (dvs den partisjonen med debian-innstallasjon)

nå vil maskinen starte med gammel kernel.

Skriv deretter inn:

$ lilo

dette vil gjøre at de operativsystemene og kernel versjonene som er tilgjengelige vil legges inn i lilo (og dermed vises under oppstart)[back]


NAT og Ipfilter:

$ less /etc/services - lister opp alle porter

Porter som skal være i NAT i router:

ftp, http, 22(ssh)

 

MlDonkey

Innkommende porter:

 Network   Type   Historical default   MLdonkey default   Configuration file 
 eDonkey2000   TCP   4662   port = 4662   donkey.ini 
 eDonkey2000   UDP   4672 (eMule)   port + 4 = 4666   donkey.ini 
 Kad   TCP   6419 (eMule)   Kademlia.port = random   donkey.ini, Kademlia section 
 Kad   UDP   6429 (eMule)   Same as TCP   donkey.ini, Kademlia section 
 Overnet   TCP   4662   Overnet.port = random   donkey.ini, Overnet section 
 Overnet   UDP   No default   Same as TCP   donkey.ini, Overnet section 
 Gnutella   TCP   6346   client_port = 6346   gnutella.ini 
 Gnutella   UDP   Same as TCP   client_port = 6346   gnutella.ini 
 Gnutella2   TCP   No default   client_port = 6347   gnutella2.ini 
 Gnutella2   UDP   Same as TCP   client_port = 6347   gnutella2.ini 
 BitTorrent   TCP   6881   client_port = 6882   bittorrent.ini 
 Fasttrack   TCP   1214   client_port = 1214   fasttrack.ini 
 OpenNap   TCP   6699   client_port = 9999   opennap.ini 
 Direct Connect   TCP   1412   client_port = 4444   directconnect.ini 
 Direct Connect   UDP   Same as TCP   client_port = 4444   directconnect.ini 
 Soulseek   TCP   2234   client_port = 2234   soulseek.ini 

 

Konfigurasjon av NAT i router, samt filterset:

 • TCP port 4662 client to client exchange.
 • UDP port 4672 for clients, where to listen for source asking.
 • TCP port 4661 for servers, it is the default port to listen.
 • UDP port 4665 for servers, it is 4661 + 4, where to listen for source asking requests.

 

[back]


Multimedia Keyboard - XMMS

Keyboard layout er forskjellig fra tastatur til tastatur, en må kjør xev (program som sjekker hvilke id hver enkelt tast har)
deretter må en kjøre modprob på hver enkelt tast

feks. modprobe keycode 174 = XF86AudioLowerVolume


Dette kan også legges i en fil slik at en enkelt kan utføre dette på alle ønskelige taster i en operasjon.

feks. Lag en fil .xmodmaprc i /home som inneholder (for Logitech Cordless Desktop):

keycode 174 = XF86AudioLowerVolume
keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume
keycode 160 = XF86AudioMute
keycode 162 = XF86AudioPause
keycode 153 = XF86AudioNext
keycode 144 = XF86AudioPrev
keycode 164 = XF86AudioStop

Kjør så, modprobe .xmodmaprc, fra konsollet.


For å avansere enda litt mer kan eg lage en shortcut på desktop med samme kommando som en kjører i konsollet.

 

LINEAK

# apt-get install lineakd && lineak-kdeplugins && lineak-defaultplugin && xosdplugin

$ lineakd -l - for å liste opp hvilke tastatur som er støttet

$ lineakd -c <hvilke tastatur> - lager konfigurasjonsfil m/tastatur-oppsett

$ vi /home/kjartan/.lineak/lineakd.conf - konfigurer etter ønske

$ ln -S /usr/bin/lineakd Autostart/ - lager link til Autostart i kde, slik at lineakd starter ved oppstart av kde

 

# LinEAK - Linux support for Easy Access and Internet Keyboards
# Copyright (c) 2001,2002, 2003 Sheldon Lee Wen <leewsb@hotmail.com>
# and Mark Smulders <Mark@PIRnet.nl>
# http://lineak.sourceforge.net
#
# lineakd configuration file
#
# example key configuration:
# play = "xmms --play-pause"
# eject = EAK_EJECT
#
# Lineakd supports the following modifier keys:
# control alt shift mod2 mod3 mod4 mod5

CdromDevice = /dev/cdrom
Display_align = center
Display_color = 0aff00
Display_font = -adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*
Display_hoffset = 0
Display_plugin = xosd
Display_pos = bottom
Display_soffset = 1
Display_timeout = 3
Display_voffset = 50
KeyboardType = LTCDP
MixerDevice = /dev/mixer
Screensaver =
conffilename = /home/kjartan/.lineak/lineakd.conf
keystate_capslock =
keystate_numlock =
keystate_scrolllock =

Go =
Internet =
Mail =
Mute = KMIX_MUTE
Next = "/usr/bin/xmms -f"
Play|Pause = "/usr/bin/xmms -t"
Previous = "/usr/bin/xmms -r"
Search =
Sleep =
Stop = "/usr/bin/xmms -s"
VendorHome =
VolumeDown = KMIX_VOLDOWN

 

 


[back]


DVD-Backup

For å ta backup av dvd-filmer brukes programmene dvdbackup og dvdshrink. DvdShrink er et Windows program så dette må kjøres med Wine. Noe som går forholdsvis greit hvis en ser bort ifra måten en må hente filene på.

 1. Innstaller programmene
  $ sudo apt-get install dvdbackup
  $ wine dvdshrinksetup.exe (lastes ned fra www.dvdshrink.org )

 2. Rip filene på dvd over til harddisken på en backup-location etter eget valg. Feks /home/temp
  dvdbackup -M -i [dvd-device] -o [backup-location] feks. dvdbackup -M -i /dev/hde -o /home/temp
 3. Åpne DvdShrink
  wine dvdshrink.exe (denne filen ligger under /home/.wine/fake_windows/Program_files/Dvd Shrink)
 4. Flytt så filene under temp-dir til /home/.wine/fake_windows/
 5. Bruk funksjonen Re-Author i dvdshrink og velg c: for deretter å velge hoveddelen av filen ut fra listen en får opp og trekk denne over i vinduet til venstre
 6. Velg så skilleark Compression og velg bort eventuelt uønskede audio-tracks eller subtitles
 7. Velg Backup og velg en katalog der du ønsker at filmen skal legges
 8. Programmet vil nå komprimere filmen
 9. Flytt deretter filene tilbake til /home/temp
 10. Start dvd-brenner programmet ditt feks. k3b og velg DVD-VIDEO prosjekt. Legg alle filene under VIDEO_TS i VIDEO_TS på dvd-prosjektet. Burn.
 11. Slett alle temp-filer.


NB! Dersom dvdshrink krasjer er det bare å starte dette på nytt. Typiske tidspunkt er når den har analysert filmen din og ved avslutning av komprimeringen.

Dette er tatt fra http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&threadid=204612&highlight=lxdvdrip Denne fremgangsmåten var for min del ikke fullstendig da dvdshrink krasjet.

Well, here is what I have found:

DVDShrink will work fine in Linux on unencrypted disks, but that isn't much help to you probably. It crashes in Wine if you try to open an encrypted disk. You can test this using one of your unencrypted DVD backups if you want. I think you need to set win version to "win2k" or "winxp" in wine config to get it to work (It has been awhile so I don't remember all the details).

You use dvdbackup to get an unencrypted version of your disk on your hard drive. However, you can't just have VOB files, but instead need the entire disk structure copied. That is why you use the "mirror" option in dvdbackup:

code:
dvdbackup -M -i /dvd/dvd -o /backup/location/goes/here

Finally, you have to tell DVDShrink to open with the IFO file to get the disk structure since the menus don't work properly in DVDShrink running in wine. In your backup, look for a file called "VIDEO_TS.IFO" Then open DVDShrink with:

code:
wine dvdshrink 3.1.exe "x:/path/to/VIDEO_TS.IFO"

Like I said, it has been some time since I tried this, so there may be some errors in the commands above, but that is generally how you do it. I have found that creating the compressed ISO is just as fast in Linux as in Windows using the same version of DVDShrink. The only extra time is in creating the backup on the hard drive. You need to have lots of free disk space and it takes about 30 minutes or so from what I remember.

As far as I know, there is no DVDShrink comparable program in Linux, which is too bad. I gave up and just run DVDShrink in WindowsXP at home. It is one of the last things I do in Windows. When dual layer DVD burners come out, all you will need is dvdbackup. Maybe someone will develop a better alternative before that happens.

By the way, if you get a Divx compatable DVD player, you can probably play mpeg-4 backups created by mencoder. I hope to get one of these players soon. Using mpeg-4, you can store 4 dvd quality movies on one DVDR disk.


Nedlasting av filmer fra nettet ved bruk av SevenZip

cat Fil3 >> Fil2
cat Fil2 >> Fil1
mv Fil1 Fil.7z

last ned p7zip fra nettet

./7za Fil.7z

 

[back]


Analyse av harddisker:

hdparm - tester/viser forskjellige egenskaper ved harddisker

eksempel der en tester harddisk ytelsen:
kjartan@kjartan:# hdparm -Tt /dev/hdh
/dev/hdh:
Timing cached reads: 1340 MB in 2.00 seconds = 668.76 MB/sec
Timing buffered disk reads: 162 MB in 3.02 seconds = 53.72 MB/sec


fsck.ext3 - sjekker filsystemet

example:
kjartan@kjartan:# fsck.ext3 /dev/hdh1
e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
/dev/hdh1: clean, 19877/19546112 files, 28184328/39072080 blocks


smartd-test

example:
# smartctl -t long /dev/hdh1
# less /var/log/syslog:
Jan 1 14:52:41 kjartan smartd[20417]: Device: /dev/hda, SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 9 to 26
Jan 1 14:52:42 kjartan smartd[20417]: Device: /dev/hdb, SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 196 to 189
Jan 1 14:52:42 kjartan smartd[20417]: Device: /dev/hdg, SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 117 to 115
Jan 1 14:52:43 kjartan smartd[20417]: Device: /dev/hdh, 28 Currently unreadable (pending) sectors
Jan 1 14:52:43 kjartan smartd[20417]: Device: /dev/hdh, 38 Offline uncorrectable sectors
Jan 1 14:52:43 kjartan smartd[20417]: Device: /dev/hdh, SMART Prefailure Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 200 to 100

For å se resultatet etter test:
# smartctl -l selftest

For å stoppe selftest:
# smartctl -X /dev/hdh1


badblocks - sjekker om det finnes badblocks på den disken du angir.
http://www.die.net/doc/linux/man/man8/badblocks.8.html

eksempel:
kjartan@kjartan: badblocks /dev/hdh1
44175936
44175937
44175938
44175939
44175940


mkfs.ext3 - oppretter filsystem ext3

http://www.die.net/doc/linux/man/man8/mke2fs.8.html

eksempel:
kjartan@kjartan: mkfs.ext3 -c -c /dev/hdh1
- oppretter filsystem ext3 på partisjonen du ønsker. Parametrene -c sjekker for badblocks på disken før filsystemet blir laget. -c etterfulgt av -c vil gi en read/write action.

 


Firefox:

Raskere sidelasting i Mozilla Firefox

Skriv i url bar :
about:config

Deretter finner du disse linjene og endrer verdiene:

network.http.pipelining - false ===>true
network.http.pipelining.maxrequests- 4 ===>16
network.http.proxy.pipelining - false ====>true

Etter du har gjort det som står over, må du høyreklikke og velge
new > boolean

Denne skal du gi navnet:
network.http.pipelining.firstrequest
Value skal være:
true